Moon G

120 tekstów – auto­rem jest Moon G. 

Tylko To Co Jest Najważniejsze

Ek­stre­mal­na me­tamor­fo­za ...
z bez­domne­go włóczęgi w na­rodu wiel­kiego wodza ...
By podjąć tak ciężką walkę,
trze­ba być kimś na prawdę twardym.

Me życie tak bar­dzo się zmienia,
że to cza­sem wy­daje się być nie do uwierzenia [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 02:16

* ANIOŁ *

Było mi da­ne przejść raz przez naj­gor­sze piekło,
które­go na tym świecie in­ny nikt nie przeszedł,
lecz od­ku­pienie mo­je te­raz mi przyrzekło,
że to już ko­niec piekła i że będzie lepiej.

Te­raz gdy de­mon mój spoczywa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 lipca 2018, 00:31

Ser­ce wo­jow­ni­ka nie zna strachu
gdy miłość jest po­wodem je­go walki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lipca 2018, 03:01

Wielkie Marzenie

Nie­chaj cała podłość świata w chód się zbierze
i niech wyj­dzie na naj­wyższą świata wieżę
i niech z wieży tej na bruk na zaw­sze skoczy ...
Nie­chaj śmierć jej cie­szy dob­rych ludzi oczy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2018, 03:36

Zablokowane Szpony Zawiści

Tu, do życia no­wego mej oazy nadziei,
w końcu do mnie do­tarło, że ty już się nie zmienisz.

Na­dal chciałbyś mnie krzyw­dzić swej za­wiści szponami,
więc niech ci się to przyśni, bo od dziś się nie znamy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 lipca 2018, 02:10

DEVIL INSIDE

Chcesz mi mówić o piek­le i próbo­wać mnie nim straszyć
a ja mową ci te­go nie mogę przetłumaczyć ...

że ja byłem tam długo i wciąż ono we mnie siedzi,
wiem że nie masz pojęcia, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 lipca 2018, 19:06

CZARNO-CZERWONY

Czar­no-czer­wo­ny ... woj­ny ko­lory ...
wokół mnie straszne de­mony i zmory.
Broń w moich rękach, mrok już na dworze,
w obu kie­sze­niach dwa os­tre noże.

Nas­tał czas piekła, nieodwracalny,
wszędzie ko­lory : czer­wo­ny i czar­ny ...
nocą ulice [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 lipca 2018, 14:58

KRÓTKA ROZMOWA

Pat­rzył w górę, na niebo,
przez drzew piękne gałęzie
i się Stwórcy zapytał
co da­lej z nim będzie ...

A Ten spoj­rzał na niego
spra­wied­li­wym swym wzrokiem
i mu tak odpowiedział
swoim mis­tycznym głosem ...

NA­DAL WAL­CZ I SIĘ STARAJ,
BĄDŹ CIER­PLI­WY I TWARDY
A SIĘ PIĘKNIE UŁOŻĄ
TA­ROTA TWE KARTY!

'' Zro­bię tak jak mi mówisz
dla Tej, która mnie kocha
i dla Ciebie, mój Stwórco '' ...

ta­ka krótka roz­mo­wa ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2018, 03:39

BĘDĘ WALCZYŁ

Będę wal­czył i zwyciężę.
Będę naj­wspa­nial­szym mężem.

No­we życie się zaczęło,
sta­re pra­wie ...

prze­minęło ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2018, 18:27

ŻE CIĘ KOCHAM

Two­ja dusza jest mym szczęściem
w twoim ciele zam­kniętym ...

Twa uro­da i głos twój
są dla mnie czymś tak pięknym,

że podjąłem de­cyzję -
To­bie życie poświęcić ...

Nig­dy w życiu niczego
nie byłem jeszcze tak pew­ny jak te­go ...

ŻE CIĘ KOCHAM.

* Dla Joasi * 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2018, 02:23
Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 02:16Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko To Co Jest [...]

15 lipca 2018, 04:27Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * ANIOŁ * 

15 lipca 2018, 04:24Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Serce wo­jow­ni­ka nie zna [...]

15 lipca 2018, 00:31Moon G do­dał no­wy tek­st * ANIOŁ * 

14 lipca 2018, 03:01Moon G do­dał no­wy tek­st Serce wo­jow­ni­ka nie zna [...]

12 lipca 2018, 03:36Moon G do­dał no­wy tek­st Wielkie Marze­nie

11 lipca 2018, 01:51Moon G sko­men­to­wał tek­st DEVIL IN­SI­DE

10 lipca 2018, 19:22samotna_ sko­men­to­wał tek­st DEVIL IN­SI­DE

9 lipca 2018, 02:10Moon G do­dał no­wy tek­st Zablokowane Szpo­ny Za­wiści

7 lipca 2018, 19:36Moon G sko­men­to­wał tek­st w ciszy