Moon G

152 teksty – auto­rem jest Moon G. 

Realna Kanalia

Ta­kie to cza­sem by­wają realia,
że kiedy wśród ludzi fałszy­wa kanalia
to źle jest tak ja­koś i nikt nie wie czemu
a po­tem wnet wszys­cy, lecz gdy jej już nie ma. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:48

Kochana Pani Krysiu ...

Kocha­na pa­ni Kry­siu ...
spot­ka­liśmy się w tym życiu
na pew­no nie przez przy­padek ...
tak ser­ce mi podpowiada.

Dziś, w pa­ni urodziny,
choć się nie zobaczymy,
ja życzę pa­ni wszystkiego
przez pa­nią upragnionego.

Za­pew­nić chcę także panią,
że nig­dy pa­ni nie zranię
i nie od­biorę Joasi,
bo ra­zem prze­cież żyć da się.

My kiedyś tam zamieszkamy,
być może na­wet niedługo,
we wspólnym ra­dos­nym domu
i pot­rwa to szczęście długo.

* Z Okaz­ji Urodzin Dla Pa­ni Kry­si * ...

Miś 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 listopada 2018, 02:05

Z Z Z (zemsta za zdradę)

Zem­sta jest słodka
jak pyszczek kotka,
jak pyszna dla dziatków
ba­buni szarlotka.

A zdra­da to ścier­wo
i kiedy mnie spotka
to mszczę się na zdrajcy
aż gna do wychodka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2018, 02:50

DLACZEGO?

Dlacze­go nie kochasz, tak sa­mo jak ja,
me­lodii wier­nie Wład­cy oddanych,
dźwięków dech w pier­siach zapierających
i słów doń ku niebu w bólu krzyczanych?

Dlacze­go nie czu­jesz, tak jak ja,
nadziei w mro­ku mu­zyką utkanej
z ni­ci talentu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 17:19

Przeznaczenia

Tu nic nig­dy nie mogło być inaczej,
bo­wiem świat ten się składa z przeznaczeń.
Two­je życie jak po­wieść się toczy
i Cię pro­si byś ot­worzył swe oczy.

Za­nim zaśniesz obyś le­piej się obudził
i zo­baczył wokół siebie in­nych ludzi
i dlacze­go jest jak jest się zastanowił
i dlacze­go nikt inaczej nie zrobił. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2018, 02:07

Sonet Triumfu

Ster­ta wspom­nień nic nie war­tych ...
podłych, krwa­wych i brutalnych,
nie­chaj spłonie już tam, w piecu zapomnienia.

Dzięki To­bie jes­tem twardy
tak zawzięty i uparty
i od­porny dużo bar­dziej na cierpienie.

Wiara w Ciebie to potęga,
miłość szcze­ra, wie­cznie piękna
po­konała mo­je daw­ne potępienie.

Niech zapłacą wszys­cy zdrajcy,
którzy złem swym dob­roć karcą
i poz­nają co to w piek­le jest cierpienie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 listopada 2018, 14:57

Nie żałuj ko­goś ko­mu nie jes­teś w sta­nie pomóc.
Jeśli Ci ko­goś szko­da to cho­ciaż spróbuj mu pomóc
a jeśli nie pot­ra­fisz to twój żal w niczym mu nie pomoże. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2018, 14:32

Braki Weny

Pot­rze­ba na­pisa­nia wiersza
cza­sami po­jawia się pier­wsza niż wena

więc na­wet gdy we­ny nie ma
to można na­pisać poemat na te­mat taki

że cza­sem od­czu­wamy we­ny braki. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2018, 10:19

Dach Świata

Skle­pienie Niebieskie
Firmament
Nieboskłon ...

czy to są słowa z pal­ca wyssane
czy może naz­wał ktoś to
co jest wy­soko nad nami
a ktoś in­ny tylko

na­malo­wał kosmos? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 października 2018, 20:13

POTWóR o MOIM IMIENIU

Widzę w ciemności
nie czuję strachu w niej
ani obec­ności
nicze­go in­ne­go niż ja

za­biję ich ty­le ile się da
i pow­strzy­ma mnie tyl­ko śmierć

kiedy za­bie­rze mnie na chwilę
nic we mnie nie zmieni się

Gdy spałem to mnie nie było
i żad­ne piekło mnie nie pochłonęło
a po­tem za­biłem ich więcej
za­nim spa­lono mnie żywego.

(wczo­raj byłem w ki­nie na no­wym Halloween) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 października 2018, 04:14
Moon G

życie staje się znośne gdy przestajesz żałować.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 14:57Moon G sko­men­to­wał tek­st Artyści - umierają i [...]

wczoraj, 14:53Moon G sko­men­to­wał tek­st .róże wręczają miłość później [...]

wczoraj, 14:52Moon G sko­men­to­wał tek­st .zagubione dusze pragną cze­goś [...]

wczoraj, 14:51Moon G sko­men­to­wał tek­st Zakrawa na kpinę brak [...]

wczoraj, 14:48Moon G do­dał no­wy tek­st Realna Ka­nalia

14 listopada 2018, 10:04szpiek sko­men­to­wał tek­st Kochana Pa­ni Kry­siu ...  

14 listopada 2018, 02:05Moon G do­dał no­wy tek­st Kochana Pa­ni Kry­siu ...  

13 listopada 2018, 09:41Paula69 sko­men­to­wał tek­st DLACZEGO?

12 listopada 2018, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

12 listopada 2018, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]